Vedtægter

Fjordhesten Bornholm

Vedtægter for Fjordhesten Bornholm.

§ 1: Foreningens formål er at fremme avlen og brugen samt øge interessen for fjordheste på Bornholm.

§ 2: Formålet søges opnået ved fremskaffelse af gode avlshingste, afholde  hoppekåringer og arrangementer til racens fremme.

§ 3:    

Bestyrelsen kan optage nye medlemmer, med samme rettigheder og forpligtelser over for foreningen som tidligere medlemmer. Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser, kan bestyrelsen efter forudgående undersøgelse ekskludere vedkommende som medlem, til sådan beslutning kræves enighed af den samlede bestyrelse, det pågældende medlem er dog berettiget til at kræve den trufne

beslutning om eksklusion forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse. Det pågældende medlem har ret til at møde og udtale sig, eksklusionen vedtages, når 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemmer herfor.

Et ekskluderet medlem kan kun optages, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen

stemmer herfor, Et medlem, der er ekskluderet, kan tidligst genoptages efter 1 års eksklusion.

§ 4:

Foreningens regnskabsår går til 31. December, og ordinær generalforsamling afholdes inden 3 måneder fra regnskabsårets slutning, og indvarsles efter bestyrelsen bestemmelser senest 14 dage før afholdelsen.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 8 dage før afholdelse. På generalforsamlingen skal der forelægges beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og det reviderede regnskab forelægges. Desuden vælges bestyrelse og 2 revisorer. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, dersom bestyrelsen finder det fornødent eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 5:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år, 3 afgår i lige årstal og 2 i ulige årstal. Bestyrelsen fordeler selv posterne imellem sig. Bestyrelsen bemyndiges til fremskaffelse af hingst, samt at drage omsorg for den bedst mulige udstationering af foreningens hingst, sørge for forsikringer, og i øvrigt foranledige husdyrlovens krav opfyldt, og varetage foreningens øvrige ledelse. Hvis lånebehov opstår, kan bestyrelsen fremskaffe lånetilbud, som skal godkendes på en generalforsamling.

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisorsuppleant, begge vælges for et år.

Der vælges 1 fanebærer og en fanevagt.
Der vælges et aktivitetsudvalg, bestående af  mindst 2 personer der varetager aktiviteter med fjordheste, 1 af disse personer i udvalget skal være medlem af bestyrelsen,. Udvalget vælges for 1 år.

§ 6:

Medlemmerne forpligtiger sig til, på bestyrelsens forlangende, at fremstille afkom efter foreningens hingste, dersom dette kræves ved de årlige afkomstskuer.

§ 7:

Ikke-medlemmer kan også benytte foreningens hingste. Bedækningsprisen

fastsættes af bestyrelsen. For ikke medlemmer gælder også fremstillingspligt ved afkomstskuer og lignende. 

§ 8:

Dersom et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette fremsættes skriftligt til formand, senest med udgang af et regnskabsår.

§ 9:

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når dette er vedtaget på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslet generalforsamlinger med 2/3 majoritet.

Hvis foreningen ved en eventuel opløsning har formue, overlades denne Fjordhesten Danmark.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 17.feb. 1954, ændret i juli 1986, samt tilføjelser i 1990, 1996, 1998, 2001 og 2017.

Arne Sommer

Formand